Privacyverklaring  Schoonheidssalon Rozemarijn

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die schoonheidssalon Rozemarijn verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt van schoonheidssalon Rozemarijn of om een andere reden persoonsgegevens aan schoonheidssalon Rozemarijn verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met de Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Schoonheidssalon Rozemarijn, Dorpsstraat 6, 5308KC Aalst. De salon is bereikbaar via info@rozemarijnschoonheidssalon.nl en telefonisch 0418-677082

2. Welke gegevens verwerkt schoonheidssalon Rozemarijn en voor welk doel:
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) Voor- en achternaam, telefoonnummer, adresgegevens, emailadres, geboortedatum
Bovenstaande gegevens worden gebruikt worden voor contact over afspraken en eventuele annulering, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om indien gewenst een factuur te sturen, voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van schoonheidssalon Rozemarijn, om goederen en diensten bij u af te leveren, voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, om je te feliciteren met je verjaardag.
b) Eventuele gezondheidsgegevens n.a.v. intake met huiddiagnose, geboortedatum, geslacht
Deze gegevens en eventueel medicijngebruik worden gebruikt om de behandelingen en productgebruik op de persoonlijke situatie af te stemmen. Het productgebruik tijdens de behandelingen en thuis wordt geregistreerd om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat. Deze gegevens zijn ook nodig om eventuele contra-indicaties voor behandelingen vast te stellen.
c) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s worden alleen intern gebruikt en in enkele gevallen bij trainingen of de vraag om advies van desbetreffende leverancier van het merk of apparatuur. Foto’s voor social media worden onherkenbaar weergegeven, tenzij anders is overeengekomen.
d) Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rozemarijnschoonheidssalon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
e)Schoonheidssalon Rozemarijn verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

3. Bewaartermijnen
Schoonheidssalon Rozemarijn verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
a) Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft schoonheidssalon Rozemarijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
b) Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt schoonheidssalon Rozemarijn gebruik van diensten van derden, een zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

5.Inzagerecht, verwijdering en vragen
a) Via de eigenaresse van schoonheidssalon Rozemarijn, Irene Borsboom, kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Schoonheidssalon Rozemarijn zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
b) Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 kun je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
c) Indien je klachten hebt over de wijzen waarop schoonheidssalon Rozemarijn je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
d) Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan Irene Borsboom.

6. Wijzigingen
De Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.